ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗN ΤΕΛΕΙΟΜΗΝΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΩΡΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Ε. Μπούζα, Χ. Πετροπούλου, Σ. Παπαγιαννόπουλος, Μ. Αναγνωστάκου
Β ΄ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», Αθήνα

Περιγραφή Παθολογικών Νευρολογικών ευρημάτων PDF