Το τμήμα ΕΕΕ στο κέντρο ΕΝΑ

Στο κέντρο ΕΝΑ παρέχονται υπηρεσίες Επαυξητικής και Εναλλακτικής Επικοινωνίας.

Βασικός στόχος της θεραπείας μέσα από επαυξητικά ή εναλλακτικά συστήματα επικοινωνίας είναι:

  • Η ενίσχυση της κοινωνικότητας και της κοινωνικοποίησης
  • Η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων του παιδιού
  • Η ενίσχυση της συμμετοχής του παιδιού σε δραστηριότητες στο σπίτι, στο σχολείο και στην κοινότητα

Διαδικασία Αξιολόγησης

Όταν ένα παιδί αξιολογείται έτσι ώστε να αποφασισθεί ποιο είναι το κατάλληλο σύστημα ΕΕΕ, λαμβάνονται υπόψιν πολλοί παράγοντες όπως:

  • Η κοινωνική αλληλεπίδραση
  • Ο τρόπος που επικοινωνεί ( The WAY of communication)
  • O λόγος που επικοινωνεί (The WHY of communication)
  • Οι κινητικές του δεξιότητες κ.α

Αν το παιδί παρουσιάζει κινητικές δυσκολίες και χρειάζεται εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης σε σύστημα επικοινωνίας, τότε η αξιολόγηση γίνεται από την διεπιστημονική ομάδα (φυσικοθεραπευτής, εργοθεραπευτής, λογοθεραπευτής) η οποία καταλήγει στο κατάλληλο  θεραπευτικό πλάνο.