Στο ειδικό παιδαγωγικό στο Ε.Ν.Α. οι ειδικοί θεραπευτές (ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχοπαιδαγωγοί, ψυχολόγοι) αξιολογούν τις ιδιαίτερες δυσκολίες και ελλείψεις του κάθε παιδιού και κατόπιν καταρτίζουν το κατάλληλο πρόγραμμα παιδαγωγικής παρέμβασης ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η παιδαγωγική παρέμβαση πραγματοποιείται επιλέγοντας μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικό υλικό που είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού.

Που απευθύνεται;

Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε νήπια, παιδιά και εφήβους με:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσορθογραφία, δυσγραφία, δυσαριθμησία)
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Ανεπαρκή σχολική ετοιμότητα
 • Οριακό ή χαμηλό νοητικό δυναμικό
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Σύνδρομο Ελλειμματική Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας
 • Διάσπαση προσοχής
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές (πχ δυσπραξία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αισθητηριακές αναπηρίες (όραση/ακοή)
 • Εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικής φύσης προβλήματα
 • Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα
 • Κοινωνικό-πολιτισμική υστέρηση

Τι περιλαμβάνει το ειδικό παιδαγωγικό στο Ε.Ν.Α.:

ΛΗΨΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Όταν ένα παιδί επισκέπτεται για πρώτη φορά τον χώρο μας, λαμβάνεται ένα ιστορικό που αφορά στο παιδί και την οικογένεια του. Ειδικότερα, λαμβάνονται πληροφορίες για τη γέννηση, την ανάπτυξη και την καθημερινότητα του παιδιού στο σπίτι και στο σχολείο. Λαμβάνοντας το ιστορικό του κάθε παιδιού, διασφαλίζουμε τη σφαιρικότητα της αξιολόγησης και μπορούμε να κατανοήσουμε πολύπλευρα τις δυσκολίες του.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρέμβασης που θα συμφωνεί με τις ανάγκες του κάθε παιδιού και πραγματοποιείται:
α. εξετάζοντας το αναπτυξιακό και οικογενειακό ιστορικό του παιδιού
β. μέσα από τη συνέντευξη με το παιδί, την παρατήρηση και τον άτυπο μαθησιακό έλεγχο (όπως έλεγχος ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, ικανότητας για φωνολογική επεξεργασία, ακουστικής και οπτικής αντίληψης)
γ. μέσα από τη χορήγηση προκριματικών ΤΕΣΤ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών (ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ)
δ. λαμβάνοντας υπόψη τις νοητικές ικανότητες του παιδιού.

Αποκατάσταση δυσκολιών μάθησης

Ο όρος ‘δυσκολίες μάθησης’ αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα παιδιών. Με άλλα λόγια ένα παιδί μπορεί να δυσκολεύεται να μάθει για διάφορους και διαφορετικούς λόγους.

Για ποιους λόγους μπορεί ένα παιδί να δυσκολεύεται να μάθει;

Οι λόγοι που ένα παιδί δυσκολεύεται να μάθει μπορεί να αφορούν σε:

α. Ενδογενείς παράγοντες. Ενδογενείς παράγοντες είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με το ίδιο το παιδί. Αυτοί μπορεί να αφορούν σε γενετικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα χαμηλό νοητικό δυναμικό, εγκεφαλική βλάβη, νευρολογικές διαταραχές, ή σε συναισθηματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.
β. Εξωγενείς παράγοντες. Εξωγενείς παράγοντες είναι οι παράγοντες που αναφέρονται στο περιβάλλον. Αυτοί μπορεί να αφορούν σε μια αδυναμία και πιθανή ακαμψία του σχολικού πλαισίου, σε ανεπαρκή παιδευτικά ερεθίσματα και κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, στη δυσκολία της οικογένειας για ποικίλους λόγους να υποστηρίξει το παιδί στη μαθησιακή διαδικασία.
γ. Συνδυασμό ενδογενών και εξωγενών παραγόντων.

Σε ποια παιδιά μπορούμε να συναντήσουμε δυσκολίες μάθησης;

Δυσκολίες μάθησης μπορεί να συναντήσουμε σε παιδιά που παρουσιάζουν:

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που έχουν φυσιολογική νοημοσύνη, δεν παρουσιάζουν κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, διαταραχές συναισθήματος ή κάποιο σύνδρομο, αλλά δυσκολεύονται να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να μάθουν και υπολείπονται σε σχέση με τα άλλα παιδιά της ίδιας χρονολογικής και νοητικής ηλικίας. Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συγκαταλέγονται:

 • η Δυσλεξία
 • η Δυσγραφία
 • η Δυσορθογραφία
 • η Δυσαριθμησία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν μια ανωριμότητα ως προς τις δεξιότητες που αναμένονται για την ηλικία τους. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν:

 • Οριακό ή χαμηλό νοητικό δυναμικό
 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Ελλειμματική Προσοχή ή/και Υπερκινητικότητα
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές (πχ Δυσπραξία)
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αισθητηριακές αναπηρίες (όραση/ακοή)
 • Εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικής φύσης προβλήματα
 • Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα
 • Κοινωνικο-πολιτισμική αποστέρηση

Πως γίνεται η αποκατάσταση δυσκολιών μάθησης;

Η αποκατάσταση δυσκολιών μάθησης πραγματοποιείται μέσα από το σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης για το κάθε παιδί.

Ο σχεδιασμός του θεραπευτικού προγράμματος προκύπτει μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης και απαντά στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού. Ο υπεύθυνος θεραπευτής θέτει τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους, τους οποίους επαναξιολογεί ανάλογα με την απόδοση του παιδιού.

Οι στόχοι που τίθενται αφορούν στη μαθησιακή διαδικασία, αλλά και στην ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού που μαθαίνει. Η ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού, μέσω μιας ψυχοπαιδιαγωγικής παρέμβασης, θεωρείται αναγκαία, καθώς πολλές φορές συναντούμε στα παιδιά με δυσκολίες μάθησης συνοδές δυσκολίες συναισθηματικής ή κοινωνικής φύσης, αφού η απογοήτευση και η ματαίωση που βιώνουν μπορεί να επιφέρουν φόβο, άγχος, θυμό, χαμηλή αυτοεκτίμηση ή αντικοινωνική συμπεριφορά.

Παράλληλα, με στόχο μια ολοκληρωμένη θεραπευτική αντιμετώπιση, προάγεται η συνεργασία με την οικογένεια και το σχολικό πλαίσιο του παιδιού.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η προσχολική ηλικία αποτελεί κομβικό σημείο στην ανάπτυξη ενός παιδιού, καθώς στην ηλικία αυτή το παιδί κατακτά τα απαραίτητα εφόδια για να φοιτήσει στο σχολείο, κατακτά δηλαδή αυτό που ονομάζουμε σχολική ετοιμότητα.

Παράλληλα, συχνά συναντούμε παιδιά που διανύουν την πρώτη σχολική ηλικία και παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη και δεν έχουν κατακτήσει τη σχολική ετοιμότητα.

Τα παιδιά αυτά πιθανώς να δυσκολεύονται να κατακτήσουν νέες δεξιότητες λόγω οικογενειακών συνθηκών, ανεπάρκειας του σχολικού πλαισίου, συναισθηματικής ανωριμότητας, διάσπασης προσοχής ή πάλι λόγω δυσκολιών που σχετίζονται με διαγνωσμένη καθυστέρηση στην ανάπτυξη (όπως ψυχοκινητική καθυστέρηση, διάχυτη αναπτυξιακή καθυστέρηση).

Η παρέμβαση για την ανάπτυξη σχολικής ετοιμότητας απευθύνεται σε ακριβώς αυτά τα παιδιά που δεν έχουν κατακτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό πλαίσιο.

Στα πλαίσια της εν λόγω παρέμβασης, ο υπεύθυνος θεραπευτής σχεδιάζει το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα για το κάθε παιδί προκειμένου να κατακτήσει σταδιακά τη σχολική ετοιμότητα. Στα πλαίσια της παρέμβασης το παιδί μαθαίνει και αναπτύσσει:

 • χωροχρονικές έννοιες, προμαθηματικές έννοιες, ποσοτικές έννοιες, έννοιες μεγεθών, έννοιες ακολουθίας και λογικής αλληλουχίας
 • δεξιότητες ομαδοποίησης και ταξινόμησης
 • προγραφικές ασκήσεις
 • αναγνώριση και αναπαραγωγή συμβόλων
 • οπτική και ακουστική μνήμη
 • οπτική και ακουστική διάκριση
 • λογική σκέψη
 • προαναγνωστικές δεξιότητες
 • φωνολογική ενημερότητα
 • κατανόηση και διήγηση ιστορίας
 • συμβολικό και επικοινωνιακό παιχνίδι
 • τήρηση ορίων και οργάνωση συμπεριφοράς
 • πρώτη ανάγνωση και γραφή, εφόσον κατακτηθούν τα ανωτέρω