Ειδικό παιδαγωγικό

Που απευθύνεται;

Το ειδικό παιδαγωγικό απευθύνεται σε νήπια και παιδιά με:

 • Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες
 • Γενικές μαθησιακές δυσκολίες
Τί είναι οι γενικές μαθησιακές δυσκολίες;

Γενικές Μαθησιακές Δυσκολίες παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν μια ανωριμότητα ως προς τις δεξιότητες που αναμένονται για την ηλικία τους. Γενικές μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να παρουσιάζουν τα παιδιά που εμφανίζουν:

 • Ψυχοκινητική καθυστέρηση
 • Ελλειμματική Προσοχή ή/και Υπερκινητικότητα
 • Ειδικές Γλωσσικές Διαταραχές
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Αισθητηριακές αναπηρίες
 • Εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικής φύσης προβλήματα
 • Ψυχοσυναισθηματική ανωριμότητα
 • Κοινωνικο-πολιτισμική αποστέρηση
Πώς γίνεται η αξιολόγηση;

Η αξιολόγηση των δυσκολιών μάθησης πραγματοποιείται:

 • α. εξετάζοντας το αναπτυξιακό και οικογενειακό ιστορικό του παιδιού
 • β. μέσα από τη συνέντευξη με το παιδί, την παρατήρηση και τον άτυπο μαθησιακό έλεγχο (όπως έλεγχος ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, ικανότητας για φωνολογική επεξεργασία, ακουστικής και οπτικής αντίληψης)
 • γ. μέσα από τη χορήγηση προκριματικών ΤΕΣΤ αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών
 • δ. λαμβάνοντας υπόψη τις νοητικές ικανότητες του παιδιού.

Οι λόγοι που ένα παιδί δυσκολεύεται να μάθει μπορεί να αφορούν σε:

 • α. Ενδογενείς παράγοντες. Ενδογενείς παράγοντες είναι οι παράγοντες που σχετίζονται με το ίδιο το παιδί. Αυτοί μπορεί να αφορούν σε γενετικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα χαμηλό νοητικό δυναμικό, εγκεφαλική βλάβη, νευρολογικές διαταραχές, ή σε συναισθηματικούς και ψυχολογικούς παράγοντες.
 • β. Εξωγενείς παράγοντες. Εξωγενείς παράγοντες είναι οι παράγοντες που αναφέρονται στο περιβάλλον. Αυτοί μπορεί να αφορούν σε μια αδυναμία και πιθανή ακαμψία του σχολικού πλαισίου, σε ανεπαρκή παιδευτικά ερεθίσματα και κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές, στη δυσκολία της οικογένειας για ποικίλους λόγους να υποστηρίξει το παιδί στη μαθησιακή διαδικασία.
 • γ. Συνδυασμό ενδογενών και εξωγενών παραγόντων.

Η προσχολική ηλικία αποτελεί κομβικό σημείο στην ανάπτυξη ενός παιδιού, καθώς στην ηλικία αυτή το παιδί κατακτά τα απαραίτητα εφόδια για να φοιτήσει στο σχολείο, κατακτά δηλαδή αυτό που ονομάζουμε σχολική ετοιμότητα.

Πολλές φορές τα παιδιά δυσκολεύονται να κατακτήσουν νέες δεξιότητες, λόγω οικογενειακών συνθηκών, ανεπάρκειας του σχολικού πλαισίου, συναισθηματικής ανωριμότητας, διάσπασης προσοχής ή λόγω δυσκολιών που σχετίζονται με διαγνωσμένη καθυστέρηση στην ανάπτυξη.

Η παρέμβαση για την ανάπτυξη σχολικής ετοιμότητας απευθύνεται σε αυτά ακριβώς τα παιδιά προκειμένου να ενταχθούν ομαλά στο σχολικό πλαίσιο.